Udviklingsdag

Notat fra Partnerskabet Multihusets udviklingsdag

Vision for Naturbørnehuset og Munke Bjergby området:

-          Et attraktivt centrum midt i Sorø Kommune.

vis som pdf fil

Visionen for Naturbørnehuset er, at gå fra det institutionsprægede indtryk af bygnings og udenoms arealer, til i langt højere grad synligt at være det børne- og kulturhus som vi til dels er.

Bygningsmæssigt var der også et forslag til at åbne bygningen op mod syd og få udemiljø og indemiljø til at smelte bedre sammen. Denne del af projektet vil kræve udefra kommende fondsmidler.På udviklingsdagen blev præsenteret et forslag fra arkitekterne Dominique Hauderowicz og Kristian Ly Serena (Studio Fountainhead), som havde ”leget” med arealerne i den tidligere skolegård. Der var et konkret forslag til et alternativt parkeringsområde i stedet for skolegaarden samt en tydelig videreførelse af  cykelstien igennem skolegården og etablering af mindre uderum i et parklignende miljø med stier og beplantning. (Herunder er det vigtigt at huske handicapsti som adgang til huset og de øvrigefaciliteter).

En yderst vigtig del af visionen er det at:

-     Skabe ejerskab igennem fællesskab.

-          At kommunikere på tværs.

Følgende metode vil fremadrettet blive anvendt før igangsætning af delprojekterne (se under drømme).

Metode:

-     At evt. initiativtager undersøger interessen for dét man vil (det enkelte projektudvalg vil).

-     At reklamere for ideen.

-     Ar risikovurdere.

-     At skaffe opbakning

-     At finde folk der vi være med i et målrettet projektudvalg

-     At undersøge mht. økonomi, hvor skal pengene komme fra?

-     At sætte indledende initiativer i værk

-     At finde folk, der vil samarbejde projekterne

Ejerskab:

Mht. til dét at skabe ejerskab, er det vigtigt at de fire bestyrelser hen over året planlægger med at afholde et givent antal møder fælles: 3 eller 4. Dette for at have en fornemmelse af, hvad det er, der rører sig i den enkelte bestyrelse og kunne få øje for, hvor det evt. er at fællesskabet kan bidrage aktivt mht. at understøtte hinandens drift interesser/opgave, initiativer, tiltrækningsevne osv.

Fælles for alle bestyrelser peges der på nødvendigheden af at optimere og fokusere på den generelle struktur set i forhold til det arbejde, der ønskes lagt i partnerskabet med henblik på udvikling af øget ejerskab til Multihuset som helhed og projekterne i det. Dette ud fra erkendelsen af at vi kan alt sammen men kun lidt hver for sig. Vi er således til en hvis grad præget af hinandens succes og kan ikke bare se til, at noget ikke går godt. Det giver således mening for alle bestyrelser og brugergrupper at indgå i samarbejdet med Partnerskabet Multihuset som aktiv part.

Mht. forbedring af den offentlige kommunikation på tværs:

Det skal vurderes i fællesskabet/de fire bestyrelser, om Partnerskabet skal søge at blive lokalråd på sigt og således varetage borgernes interesser for hele Munke Bjergby området. Flere parter fra forenings- og erhvervsliv kan i denne proces inddrages i partnerskabet.

Mht. forbedring af den lokale kommunikation på tværs imellem parterne i Multihuset:

Det er vigtigt at de fire bestyrelser hen over året har indlagt i kalenderen, at afholde et givent antal møder fælles: 3 eller 4.

Der skal ligge dagsorden til fællesmøderne, det førstkommende fællesmøde skal ligge af i starten af januar 2014 og Tanja og Charlotte indkalder.

Det er endvidere vigtigt at evt. projektgrupper og udvalg bliver synlige i det store fællesskab. Hvor-dan ved vi hvem det er, der står for hvad og har gang i noget?

Det vi drømmer om - således som det kom frem på udviklingsdagen - er at:

-     Inddrage borgerne, invitere som børnehave. F.eks. kunne JW. komme og fortælle for børnene. SNIF kunne være instruktør for børn og personale en dag i dagtimerne. Personalet kunne følge børn der skal til gymnastik i huset derhen og overdrage til SNIF instruktør.

-     Indkøbsmuligheder lokalt, evt. tank. Der kan foregå salg af økologiske grøntsager fra skolegården? Kontinuerligt til glæde for forældre, ansatte og lokale borgere.

-     Etablering af et træningslokale i det store kælderrum til brug for ansatte og borgere.

-     Interaktiv kommunikation:

    - Facebook

    - Hjemmeside

-     At se flere børnefamilier til fællesspisning den første onsdag i måneden. (overvejelse om, at fællesspisning starter kl. 18.00, i stedet for 18.30 som nu?)

-     Drive- in biograf i grusgraven.

-     Bedre offentlig transport til og fra Natur-børnehuset og Munke-Bjergby gerne med forbindelse til Veddebanen og Sorø midtby og station.

-     Cykelsti på strækningen mellem Kalundborgvej og ”krukkehjørnet” i Munke Bjergby.

-     En ny ”Natur-Bus” til fælles ture i borgerforenings/multihus regi, samt ture for børnehave og idræt/SNIF.

-     Tursti fra Natur-Børnehuset til Dybendal over grusgrav til spejderhytte mv.(længde anslået 2 km).

-     Div. Husdyrshold på arealet hvor jordvarmen er etableret (Det er ideen at stien til Dybendal også starter fra dette område).

-     Skøjtehal (på Natur-Børnehusets areal?)

-     Ombygning: visionsprojektet, fra institution til kulturhus.

-     Bedre kommunikation med kommunen og lokale ejendomsmæglere; de skal sælge deres/vores tomme huse med baggrund i alt det her sker her. Vi ønsker os mange nye tilflyttere og at en endnu større del af befolkningen bruger Natur-Børnehuset, deltager i det som sker og derved biddrager til fællesskabet.

Det er vores mål at:

Stile imod et samfund fyldt med glæde, nærvær og sammenhold. Vi ønsker en ombygning/projektering og videre udvikling imod et styrket fællesskab som et godt udviklingsmiljø for barnet.

Vi ønsker at Naturbørnehuset udvikles til såvel forenings aktivitet som privat/selskabelig sammenkomst (barnedåb og lign.). I oplægget til ombygningsprojektet vil det være muligt, at rumme såvel idræt i sal som privat selskab samtidig i huset.

NB: Alle kan bidrage til, at disse visioner bliver til virkelighed. Alle har personlige kvaliteter de kan biddrage med. Ved at gøre dét du har lyst til i fællesskabets regi, bidrager du.

 

Samskrivning af procesresultat fra Multihusdagen d. 30-11-2013 ved Charlotte Kaae.