Multihuset

Partnerskabet Multihuset er en sammenslutning af Naturbørnehusets brugerorganisationer

Partnerskabet Multihuset, Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby, partnerskabet@munkebjergby.info

Til Partnerskabet Multihuset er knyttet følgende organisationer:

Munke Bjergby Borgerforening

Naturbørnehaven Fuglereden

AOF Sydvest Sjælland

Stenmagle Nyrup Idrætsforening

Rude Eskilstrup Landsbylaug

Sorø Brugshunde forening

Partnerskabsaftale for Mutihuset

Se nyhedsbreve fra Multihuset

  

Renoveringen af Naturbørnehuset

Sorø kommune har i løbet af 2014-15 udført renoveringsarbejder i Naturbørnehuset. Der er bl.a. opsat nye akustiklofter og belysning, udskiftet en del døre og vinduer og der er etableret nye branddøre. Desuden er der etableret et jordvarmeanlæg (600 m. varmeslanger er nedgravet under den store fodboldbane).

Partnerskabet Multihuset har med støtte fra Sorø Kommune og Den europæiske Landbrugsfond indkøbt møbler for 225.000 kroner. Møblerne (borde, stole, et nyt digitalt klaver m.m.) er opstillet i forhallen og to møderum. 

 

14. august 2019

Møde i Koordineringsudvalget, Mødelokale S 2. kl. 17:00-19:00

26. februar 2018

Møde i Koordineringsudvalget, Mødelokale S 2. kl. 18:30-20:30

Dagsorden  Referat

27. september 2017

Møde i Koordineringsudvalget, Mødelokale S 2. kl. 18:30-20:30

17. maj 2017

Møde i Koordineringsudvalget, Mødelokale S 2. kl. 18:30-20:30

Dagsorden  Referat

22. februar 2017

Projektor til Forhal bevilget af Sorø kommunes Udviklingspulje

12. januar 2017

Møde i Koordineringsudvalget, Mødelokale S 2. kl. 17:00-18:45

Møde i Markedsudvalget, Mødelokale S 2. kl. 19:00 - 20:30

12. januar 2017

Ansøgning om Dataprojektor i Forhallen sendt til Sorø Kommunes Udviklingspulje

24. februar 2016

Ansøgning vedr. Friluftscenter sendt til Friluftsrådet

1. september 2015

Ny Partnerskabsaftale underskrevet

15. september 2014

Møbelvalg med budget indsendt til LAG til endelig godkendelse i FødevareErhvervstyrelsen

9. september 2014

Referat af Multihus fællesmøde

11. juni 2014

Bevilling fra Sorø Kommunes udviklingspulje til møbelindkøb

10. januar 2014

Multihusmøde. Se referat.

27. november 2013

Tilsagn fra LAG / Fødevareministeriet vedr.støtte fra landdistriktspuljen til møbelindkøb

26. august 2013

Ny partnerskabsaftale underskrevet af Naturbørnehusets brugerrepræsentanter.

13. august 2013

Ansøgning sendt til Sorø Kommune, Start og Udviklingspuljen, Fagcenter Kultur og Fritid. Der søges om støtte til indkøb af møbler - i forlængelse af LAG - Udvikling Nordvestsjællands tilsagnsbrev om 50% støtte.

26. juli 2013

Afslag fra A.P. Møller fonden.

28. juni 2013

Ansøgning sendt til Tuborgfondet om støtte til møblering af forhal + borgerstue, samt nyt musikanlæg. 

22. juni 2013

LAG - Udvikling Nordvestsjælland har fremsendt indstilling til NaturErhvervstyrelsen, om at vi kan modtage et støttebeløb på kr. 182.699 herfra - svarende til 50% af udgiften til nye møbler til forhal + borgerstue. Tilsagnsbrev kan ses her

12. maj 2013

Ansøgning  sendt til A. P. Møller fonden. Der søges om støtte til det samlede projekt.

17. maj 2013

Vi var ikke blandt de udvalgte i "Byg Det Op" - konkurrencen.... 

Vi fortsætter med at sende ansøgninger ud.

15. maj 2013

LAG (Udvikling Nordvestsjælland) ansøges om midler til indkøb af nye møbler til Forhal og Borgerstue.

3. maj 2013

Ansøgning om istandsættelse af Naturbørnehuset er lagt på "Byg Det Op"

En fuldstændig ansøgning med beskrivelse af de planlagte ombygningsarbejder kan ses her:

24. april 2013

Samarbejdsaftale er underskrevet af Partnerskabet og Sorø Kommune. 

Se samarbejdsaftalen her. (åbnes i nyt vindue).

Marts 2013

Sorø Kommune indgår samarbejdsaftale med Partnerskabet Multihuset om istandsættelse Naturbørnehuset.

På økonomiudvalgets møde i marts 2013 godkendtes Partnerskabet Multihusets forslag om en samarbejdsaftale. En sådan aftale har stor betydning, når der skal søges fondsmidler til istandsættelse. Se referatet fra udvalgsmødet her. (åbnes i nyt vindue)., 

 I december 2012 opfordrede Partnerskabet Multihuset Sorø Kommune om at indgå en samarbejdsaftale med partnerskabet vedr. supplerende istandsættelse af Naturbørnehuset. Den 13. marts 2013 forelå så kommunens godkendelse af en samarbejdsaftale.

Partnerskabet går nu igen i gang med at sende fondsansøgninger af sted. Vi håber, at der ad denne vej kan skaffes supplerende midler til standsættelsen, således at vi sammen med de renoveringsarbejder, som Sorø Kommune allerede har afsat midler til, kan få et rigtig flot Multihus.

Februar 2013

Fra Sorø Kommunes udviklingspulje er der d. 20.2.2013 bevilget 16.000 kr. til afholdelse af en udviklingsdag for Partnerskabet MULTIHUSET.

10. oktober 2012

Naturbørnehusets fortsatte eksistens er sikret

Sorø Kommunes Byråd godkendte d. 10.10.2012 den indgåede budgetaftale mellem S og SF. Heraf fremgår at Naturbørnehusets eksistens er sikret. Citat fra budgetaftalen:

"Vi ønsker at fastholde den tidligere Munke Bjergby skole som et lokalt samlingspunkt, ligesom vi ønsker at fastholde Naturbørnehusets pasningstilbud, som et spændende alternativ til de øvrige pasningstilbud i Sorø Kommune. Konkret for Naturbørnehuset i Munke Bjergby budgetteres derfor med 1,9 mio. kr. til lovliggørelse af lokalerne."

Læs hele budgetaftalen her.

September 2012

Borgerforeningens høringssvar til Sorø Kommune vedr. budget 2013

21. juni 2012

Sorø kommunes økonomiudvalg godkender anvendelsesændring for Naturbørnehuset 

For at kunne fortsætte brugen af bygningen er det lovmæssigt nødvendigt at foretage nogle bygningsmæssige ændringer.

Børn og Undervisningsudvalget har anbefalet at bygningen istandsættes, således at den forsat kan anvendes med de brugere, den har idag: Børnehave, Tale - høre Center, Borgerforening, Aftenskoler og andre fritidsbrugere. 

Økonomiudvalget har d. 20.6.2012 godkendt indstillingen fra Børn og Undervisningsudvalget. Herefter videresendes sagen til budgetforhandlingerne og behandling i Byrådet.

Se referat fra økonomiudvalgets møde d. 20.6.2012 her.

Bilag:

Brev fra Naturbørnehavens bestyrelse til Sorø Kommune

Notat fra Ejendomscentret

Marts 2012

RealDania meddeler afslag på Multihusansøgningen. Der var over 250 ansøgninger.

Der er ny ansøgningsfrist i januar 2013. Til den tid forventes den politiske behandling i Sorø kommune at være afsluttet. 

Partnerskabet MULTIHUSET vil indsende fornyet ansøgning til RealDania og andre relevante fonde.

Februar 2012

Projektansøgning er sendt til Real Danias pulje: "Byggeriets Ildsjæle". Se her.

Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet Multihuset på udvalgsmødet d. 30. januar 2012. Se her.

Januar 2012

Grønt lys til Multihuset

Nu er der kommet svar fra Sorø kommune, som

citat:

"... er indforstået med, at projektgruppen omkring "Multihuset" udarbejder og fremsender en projektansøgning til Real Dania..."

Multihusprojektet vil efterfølgende blive politisk behandlet, og derfor er en evt bevilling fra Real Dania under forudsætning af:

citat:

Projektgruppen er i gang med at skrive ansøgningen. Om det lykkes at skaffe midler her og nu, er der ingen garanti for, men Multihusgruppen er klart kommet et skridt længere på Multihus-vejen.....Når ansøgningen m.m. er færdig lægges den ud på hjemmesiden - så er du nysgerrig - så smut ind i mellem forbi www.munkebjergby.info - og se om der er kommet nyt.

Januar 2012

 

Nyt fra Multihuset

Multihuset er godt på vej. De tre bestyrelser Naturbørnehusets forældrebestyrelse, Munke Bjergby Borgerforening og DOF Kurser Sorø har nu sagt ja til et partnerskab.

Partnerskabsaftale og projektbeskrivelse er den 8.12. sendt til Flemming Baagø, Kultur og fritid, Sorø kommune for politisk behandling. 

Real Dania har en pulje, som er som skræddersyet til formålet. Se her. Puljen har ansøgningsfrist den 30. januar 2012. Vi venter nu på tilsagn fra sorø komunne, der ejer bygningen, for at kunne søge denne pulje.

Uanset planerne om renovering af huset så holder de tre bestyrelser i Multihuset en fælles Multihusdag lørdag den den 4. februar

Formålet for temadagen er:

• At alle lærer hinanden bedre at kende på kryds og tværs

• At kende hinandens kompetencer

• At arbejde videre med visionerne for Multihuset

 

November 2011

Projekt Multihuset

Multihusgruppen arbejder stadig ihærdigt på projekt Multihuset. Målet er at skabe et samlet børne- og kulturhus indenfor Naturbørnehusets rammer. Blandt andet ved at renovere og forbedre de fysiske faciliteter så som lydisolering mellem gymnastiksal og forhal, renovering af baderum og fleksible møbelsystemer, så forhallen kan benyttes til flere forskellige slags formål. 

I april 2011 blev alle brugere af Gymnastiksalen indkaldt til et idé- og udviklingsmøde arrangeret og støttet af "LAG Udvikling Nordvestsjælland". På dette møde blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af representanter fra Naturbørnehuset, DOF Kurser Sorø og Munke Bjergby Borgerforening.

Sidenhen er en projektbeskrivelse sendt til Sorø kommune i juni måned 2011, hvorefter  Multihusgruppen i september holdt et møde med representanter for Sorø kommune (Flemming Baagø , Kultur og Fritid og Johnny Christensen, Ejendomscenteret).

Udfordringen er at finde ud af hvordan "Multihuset" kan organiseres, så der både er en stærk "rugbrødsmotor", samtidigt med at Multihuset bliver bredest muligt forankret i lokalområdet -samtidigt med at der opbygges en formel organisering, der gør det muligt at samarbejde med Sorø kommune (som ejer af bygningen) og at  søge midler til projektet fra eksterne fonde og puljer.

Maj 2011

Multihuset (Borger/kulturhus) er et af de tre større projekter, som der i forbindelse med borgermøder i 2008 blev valgt at arbejde videre med. (Se referat af borgermødet den 6. maj og det efterfølgende projektmøde den 3. juni)

 

Den 27 april 2011 afholdtes et udviklingsværksted bevilliget af "Udvikling Nordvestsjælland". Alle foreninger der benytter huset/gymnastiksalen er blevet inviteret. Værkstedet har til formål at klargøre hvilke behov der er for at renovere huset, sådan at alle der benytter huset for mest muligt glæde af det.

 

 

Udviklingsværkstedet, 27.04.2011

    Se nærmere beskrivelse inkl. bilag samt adresseliste på deltagere

Der bliver efterfølgende skrevet en rapport om værkstedet, som bliver lagt ud under punktet "Multihuset".

 

Vi satser på at sende en ansøgning afsted til "udvikling nordvestsjælland" den 15. maj 2011- vedr. ansøgning af midler til projektet.