Vedtægter for Munke Bjergby Borgerforening

§ 1

1.1   Foreningens navn er Munke Bjergby Borgerforening

1.2   Foreningen er hjemhørende i Munke Bjergby - Sorø kommune.

1.3   Foreningens formål er, at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og sørge for, at få medindflydelse i anliggender, som                   vedrører lokalsamfundet.

1.4   Foreningen skal søge at opsamle lokalsamfundets ønsker, og formidle disse til de offentlige myndigheder, herunder Byrådet og Byrådets faste                   udvalg.

1.5   Foreningen, skal i sammensætning være uafhængig af partipolitiske hensyn.

1.6   Som medlem kan optages enhver borger der har lyst og interesse i foreningen

§ 2 

2.1   Bestyrelsen vælges for to år af gangen og består af et ulige antal medlemmer, dog minimum 5 personer. Hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer,           er 2 af disse på valg hvert lige år og 3 medlemmer på valg hvert ulige år. Hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer, er 3 af disse på valg hvert lige           år og 4 medlemmer på valg hvert ulige år. Hvis bestyrelse består af 9 medlemmer, er 4 af disse på valg hvert lige år og 5 medlemmer på valg hvert         ulige år, etc.

2.2   På det første møde efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen Formand, Næstformand og Kasserer.

2.3   Hvert år vælger Generalforsamlingen endvidere: 2 Bestyrelsessuppleanter, 2 Revisorer, og 1 Revisorsuppleant.

2.4   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og ønsker.

2.5   Bestyrelsen samles efter behov i henhold til den gældende Forretningsorden.

2.6   Foreningen tegnes udadtil af Formanden, og i dennes fravær Næstformanden. I økonomiske anliggender tegnes foreningen af Formand og                      Kasserer. De økonomiske kompetencer fastlægges i Forretningsordenen.

§ 3

3.1   Kassereren fører regnskab, regnskabsåret er kalender året.

3.2   Kassereren afslutter regnskabet og afleverer det til revisorerne senest den 1. marts.

§ 4

4.1   Generalforsamlingen og borgermøder indvarsles ved annonce i Sorø Avis + opslag.

4.2   Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, i første kvartal. Indvarsling skal ske som ovenfor anført 21 dage før.

4.3   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens sager.

4.4   Dagsorden skal foreligge i skriftligt form på generalforsamlingen.

4.5   Dagsordenen skal indeholde:

Valg af dirigent, referent samt stemmetællere.

Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forgangne år.

Det reviderede regnskab samt budget fremlægges af kassereren.

Kontingent for det efterfølgende år fastsættes.

Valg af bestyrelse jf. vedtægter.

Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen).

Forslag til kommende aktiviteter.

Nedsættelse af arbejdsgrupper.

Eventuelt. 

4.6   Indkomne forslag afgøres ved almindeligt flertal.

4.7   Vedtægtsændringer skal vedtages ved 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ellers bortfalder forslaget.

4.8   Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt fordrer det.           Samtidig anmeldes de forslag som ønskes behandlet.

 

§ 5

5.1   Foreningens eventuelle ophør skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, og hvor mindst 2/3         af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

5.2   De værdier, foreningen på ophørstidspunktet er i besiddelse af, skal af generalforsamlingen fordeles til almennyttige formål i lokalsamfundet.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling. d 28/4-2015

 

Formand

Dirigent

Tanja Larsen

Jens Jørgen Simonsen